Obchodní podmínky Kup Najisto


Jednoduše řečeno Kup Najisto je služba poskytovaná společností Home Credit a.s., umožňující zaplatit za vybrané a objednané zboží až poté, co si ho prohlédnete a vyzkoušíte. Službu poskytujeme při prvním nákupu do výše 7.000 Kč. Poplatek za tuto službu je bez ohledu na cenu zboží vždy stejný, a to ve výši stanovené Sazebníkem.

Kup Najisto Klub je věrnostní program, díky kterému zákazníci partnerských e-shopů služby Kup Najisto získávají nadstandardní výhody nad rámec základní verze služby Kup Najisto poskytované neregistrovaným zákazníkům.

Díky registraci do Kup Najisto Klubu můžete mít možnost učinit v jednom období více nákupů u partnerských e-shopů se službou Kup Najisto v celkové hodnotě dosahující až 30.000,-Kč. Zároveň získáte přehled o veškerých svých objednávkách, při kterých jste jako platební metodu zvolil službou Kup Najisto.

Abychom chránili Vás i nás, potřebujeme ke schválení služby i k registraci do Kup Najisto Klubu některé Vaše údaje, jako číslo a platnost občanského průkazu a rodné číslo. My za Vás platíme zboží e-shopu ihned a potřebujeme vědět, za koho platíme. Ochrana je to i pro Vás, neboť si na Vaše jméno nemůže jen tak někdo objednat zboží.

Nemusíte mít obavy, Vaše data jsou u nás v bezpečí. Bereme to velmi vážně. Veškerá komunikace mezi námi, Vaším prohlížečem a e-shopem je šifrovaná. Data uchováváme v databázi 3 roky a zpracováváme je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Detailně jsou veškeré náležitosti rozepsány níže.

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rozsah Služby


Tyto obchodní podmínky („OP“), jakožto i případné uzavřené smlouvy na ně odkazující („Smlouvy“) tvoří podmínky smluvního vztahu („Podmínky“) mezi Vámi („Zákazník“) a společností Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 269 78 636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4401 („HC“), na jejichž základě je ze strany HC poskytována Zákazníkovi služba „Kup Najisto“ („Služba“) a současně se Zákazník může stát členem v „Kup Najisto Klubu“ („Klub“). OP se vztahují na veškeré služby, které bude HC poskytovat na základě Podmínek.

2 POPIS SLUŽBY KUP NAJISTO

2.1 Základní předpoklady Služby


Služba je poskytována prostřednictvím webových stránek vybraných partnerů HC („Partner“), kteří provozují internetový obchod a služby s ním spojené („E-shop“).

2.2 Přistoupení ke Službě


Zákazníkem způsobilým k nákupu zboží se Službou prostřednictvím E-shopu Partnera může být pouze zletilá fyzická osoba, která není omezena na svéprávnosti. Zvolením platební metody službou „Kup Najisto“ a vyslovením souhlasu formou zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka ve formuláři na platební bráně vyslovuje Zákazník souhlas s těmito OP.

2.3 Vztah Zákazníka a Partnera


Zákazník prostřednictvím E-shopu může u Partnera nakupovat věci movité („Zboží“).

Zakoupením Zboží na E-shopu dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), a to mezi Zákazníkem, jakožto kupujícím, a Partnerem, jakožto prodávajícím („Kupní smlouva“).

Úprava Kupní smlouvy ani jakékoli další právní dopady smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Partnerem nejsou součástí Podmínek, HC není subjektem takového vztahu a nenese jakoukoli odpovědnost v této souvislosti.

Kupní cena na základě Kupní smlouvy („Kupní cena“) v sobě nezahrnuje poplatek za Službu („Poplatek“), jakožto i další související služby, zejména, avšak nikoli výlučně, dopravné, pojištění, atd. („Související služby“). Kupní cena spolu s celkovou cenou za Související služby tvoří celkovou cenu za Zboží („Celková cena“).

Maximální výše Celkové ceny při užití Služby je stanovena ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Celková cena se liší v závislosti na tom, zda je Zákazník členem Kup Najisto Klubu či nikoliv a dále pak dle typu členství Zákazníka.

2.4 Princip Služby


Principem Služby je možnost Zákazníka zaplatit Celkovou cenu do 16 dní od odeslání Zboží Zákazníkovi. („Lhůta pro zaplacení“), ledaže by Zákazník v uvedené době a v souladu s OP a obchodními podmínkami Partnera zboží vrátil zpět Partnerovi.

2.5 Průběh poskytování Služby


Postup využití Služby při zakoupení Zboží na E-shopu je následující:

 • Zákazník zvolí při nákupu na E-shopu možnost zaplacení Zboží prostřednictvím Služby, tj. zvolí variantu „Kup najisto“;
 • Nárok Partnera na zaplacení Celkové ceny („Pohledávka“) je bezprostředně po odeslání Zboží Zákazníkovi postoupen z Partnera na HC;
 • Povinnost Zákazníka uhradit Celkovou cenu je tak bezprostředně po odeslání Zboží Zákazníkovi pouze vůči HC a nikoli Partnerovi;
 • Zákazník je povinen uhradit HC Celkovou cenu v souladu s OP.

Zákazník přistoupením k těmto OP bere na vědomí a vyslovuje souhlas s postoupením Pohledávky z Partnera na HC ve smyslu písm. b) tohoto článku OP.

Na rozdíl členů Kup Najisto Klubu smí Zákazník bez členství v jeden moment realizovat pouze jednu objednávku, jejíž maximální cena je 7.000,-Kč. Do okamžiku uhrazení Celkové ceny není oprávněn realizovat další objednávku prostřednictvím Služby.

2.6 Průběh poskytování Služby v případě členství Zákazníka v Kup Najisto Klubu:


 • Zákazník zvolí při nákupu na E-shopu možnost zaplacení Zboží prostřednictvím Služby, tj. zvolí variantu „Kup Najisto“;
 • V případě shody zadaných údajů v objednávkovém formuláři je Zákazník přesměrován na vstupní bránu do Klubu, kde bude vyzván k zadání verifikačního kódu zaslaného na Zákazníkův telefon (telefonní číslo zadané Zákazníkem v průběhu vytváření objednávky);
 • Objednávka Služby ze strany Zákazníka je potvrzena zadáním kódu zaslaného ve verifikační sms zprávě;
 • V případě, že se kterýkoli ze Zákazníkem zadaných údajů neshoduje s údaji zadanými v předchozích objednávkách (s výjimkou doručovací adresy), nemusí být Zákazníkovi umožněno využít platební metodu Kup Najisto;
 • Nárok Partnera na zaplacení Celkové ceny („Pohledávka“) je bezprostředně po odeslání Zboží Zákazníkovi postoupen z Partnera na HC;
 • Povinnost Zákazníka uhradit Celkovou cenu je tak po odeslání Zboží Zákazníkovi pouze vůči HC a nikoli Partnerovi;
 • Zákazník je povinen uhradit HC Celkovou cenu v souladu s OP.

Zákazník přistoupením k těmto OP bere na vědomí a vyslovuje souhlas s postoupením Pohledávky z Partnera na HC ve smyslu písm. f) tohoto článku OP.

2.7 Vrácení Zboží


V souladu s ustanovením OZ a Kupní smlouvy má Zákazník právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení Zboží, a to bez udání důvodu („Odstoupení“).

V případě Odstoupení je Zákazník povinen:

 • oznámit Odstoupení Partnerovi; a
 • postupovat v souladu s Kupní smlouvou, ustanoveními OZ, jakožto i obchodními podmínkami příslušného E-shopu.

V případě Odstoupení Zákazník v žádném případě neposílá Zboží HC, ale zpět E-shopu, popř. jiné osobě v souladu s Kupní smlouvou; předmětem vztahu mezi HC a Zákazníkem je pouze poskytování Služby a tedy v případě Odstoupení úhrada Celkové ceny a Poplatku.

V případě řádného Odstoupení, tj. v případě, že bude v souladu s tímto článkem vráceno celé Zboží nebo pouze část Zboží, a to za předpokladu předchozího uhrazení Celkové ceny Zákazníkem, zavazuje se HC vrátit Zákazníkovi uhrazenou Celkovou cenu, popř. cenu odpovídající hodnotě vrácené části Zboží v případě částečného vrácení Zboží poníženou o Poplatek.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Zákazník bere na vědomí, že Odstoupení nemá vliv na povinnost Zákazníka uhradit Poplatek.

2.8 Uživatelský účet

Po prvním využití Služby je Zákazníkovi přidělen soukromý uživatelský účet. Tento účet Zákazníkovi poskytuje přehled o jeho objednávkách a jejich stavu (k úhradě, po splatnosti, uhrazeno), případně další informace o aktuálním členství Zákazníka v Kup Najisto Klubu, pokud je Zákazník jeho členem.

3 ČLENSTVÍ V KLUBU

3.1 Základní předpoklady členství v Klubu


Členem v Klubu se automaticky stává fyzická osoba oprávněná využívat Službu, která Službu alespoň jednou využije a řádně a včas uhradí HC Celkovou cenu.

Členství v Klubu je nenárokové a HC si vyhrazuje právo z Klubu vyloučit.

3.2 Udělení souhlasů


V průběhu registračního procesu do Klubu uděluje Zákazník souhlas s těmito OP, jakož i veškeré další souhlasy uvedené v dokumentu „Souhlasy a prohlášení“ formou zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka ve formuláři, a to i do budoucna. Souhlas bude po Zákazníkovi opakovaně požadován v případě změny znění těchto OP nebo znění „Souhlasů a prohlášení“.

3.3 Typy členství a jejich specifika


Existuje pět úrovní členství v Klubu, do kterých je zaregistrovaný Zákazník postupně zařazen v závislosti na počtu skutečně realizovaných a řádně uhrazených objednávek:

a) Členství START

 • nutná realizace 1 a více objednávek za současného splnění podmínek HC
 • limity čerpání 1 – 2.500,-Kč

b) Členství BRONZ

 • nutná realizace 1 a více objednávek za současného splnění podmínek HC
 • nutné poskytnutí rodného čísla Zákazníka
 • limity čerpání 1 – 7.000,-Kč

c) Členství STŘÍBRO

 • nutná realizace 3 a více objednávek za současného splnění podmínek HC
 • nutné poskytnutí rodného čísla Zákazníka
 • limity čerpání 1 – 10.000,-Kč

d) Členství ZLATO

 • nutná realizace 5 a více objednávek za současného splnění podmínek HC
 • nutné poskytnutí rodného čísla Zákazníka
 • limity čerpání 1 – 15.000,-Kč

d) Členství DIAMANT

 • nutná realizace 15 a více objednávek za současného splnění podmínek HC
 • nutné poskytnutí rodného čísla Zákazníka
 • limity čerpání 1 – 30.000,-Kč


Každé z typů členství umožňuje realizovat i více objednávek v mezích limitu daného typu členství. Tzn. v jeden moment smí Zákazník realizovat i více než jednu objednávku u odlišných Partnerů, jejichž hodnota v součtu nepřesáhne limit pro daný typ členství, do kterého je Zákazník zařazen.

3.4 Vstup do zabezpečeného prostředí - Vstupní heslo a jeho ochrana, Verifikační sms


Pro vstup do zabezpečeného zákaznického prostřední si Zákazník zvolí své tajné a specifické heslo („Heslo“) nebo využije možnost zaslání verifikačního kódu na Zákazníkovo telefonní číslo („Verifikační sms“). Jako specifický identifikátor Zákazníka slouží Zákazníkův email („Zákazníkův email“), který musí být při každé transakci se Službou identický. V opačném případě nemusí být Zákazníkovi umožněno vstoupit do zabezpečeného zákaznického prostředí.

V rámci ochrany Hesla má Zákazník povinnost udržovat své Heslo v tajnosti, zejména:

 • nezpřístupnit jakýmkoli způsobem Heslo třetí osobě;
 • neukládat Heslo na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
 • ihned HC oznámit při podezření, že by Heslo mohlo být vyzrazeno neoprávněným osobám, totéž platí při podezření na možnost zneužití Služby třetí osobou;
 • bez prodlení HC oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití Hesla nebo použití Služby prostřednictvím Vašeho zabezpečeného zákaznického prostředí třetí osobou.

V rámci ochrany Hesla je HC Zákazníkovi oprávněno kdykoli zablokovat přístup do zabezpečeného zákaznického prostředí. A to především:

 • při pokusu o zneužití přístupových práv do zabezpečeného zákaznického prostředí nebo při podezření na zneužití;
 • při podezření na Zákazníkem neprovedenou objednávku;
 • v případě, kdy prostřednictvím svého zabezpečeného zákaznického prostředí Zákazník provádí platební transakce v neobvyklém množství;
 • v případech, kdy máme podezření, že by mohlo dojít ke škodě.

V případě, že Zákazník poruší některou z povinností ochrany Hesla uvedené v bodu 3.4, má HC právo toto porušení považovat za hrubou nedbalost. V důsledku této nedbalosti Zákazník odpovídá v plné výši za veškerou škodu mu způsobenou třetí osobou, a to až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Hesla. O případné blokaci zabezpečeného zákaznického účtu je HC povinen dát Zákazníkovi neprodleně vědět.

Pokud má Zákazník zájem vstoupit do zabezpečeného zákaznického prostředí pomocí Verifikační sms, zadá do přihlašovacího formuláře Zákazníkův email nebo telefonní číslo, které při objednávce Zboží se Službou zadal do objednávkového formuláře v Eshopu Partnera, případně které zadal v registračním formuláři do Klubu („Zákazníkovo telefonní číslo“). Na Zákazníkovo telefonní číslo bude obratem zaslána Verifikační sms. Po zadání kódu zaslaného ve Verifikační sms bude Zákazník přihlášen do zabezpečeného prostředí Klubu.

3.5 Vystoupení z Klubu


Zákazník je oprávněn kdykoliv za trvání členství z Klubu vystoupit, a to i bez udání důvodu. Proces vystoupení z Klubu probíhá tak, že Zákazník požádá o ukončení členství na emailu info@kupnajisto.cz nebo na tel. č. 841 111 111. Zákazníkovo členství je považováno za ukončené v okamžiku potvrzení vystoupení z Kup Najisto Klubu ze strany HC, které bude zasláno na Zákazníkův email.

Od okamžiku vystoupení z Klubu Zákazník ztrácí možnost vstupu do svého uživatelského účtu. Údaje o jednotlivých objednávkách budou v systému Kup Najisto archivovány po dobu tří let ode dne vystoupení Zákazníka z Klubu. Zákazník má možnost se do Klubu registrovat i opakovaně.

Závazky plynoucí z jednotlivých objednávek v okamžiku vystoupení z Klubu nezanikají a Zákazník je povinen těmto závazkům dostát.

3.6 Vyloučení z Klubu


HC je oprávněn vyloučit Zákazníka z Klubu v případě, že je kterákoliv z jeho objednávek po lhůtě splatnosti delší než 14 dní nebo Zákazník poruší jeho povinnosti vyplývající z těchto Podmínek. Okamžikem vyloučení z Klubu zaniká možnost Zákazníka vstoupit do svého uživatelského účtu. Údaje o jednotlivých objednávkách Zákazníka budou v systému Kup Najisto archivovány po dobu tří let ode dne vyloučení Zákazníka z Klubu.

Závazky plynoucí z jednotlivých objednávek v okamžiku vystoupení z Klubu nezanikají a Zákazník je povinen těmto závazkům dostát.

4 ÚHRADA POPLATKU A CELKOVÉ CENY

4.1 Celková cena


Klient je povinen uhradit HC Celkovou cenu.

4.2 Poplatek


Využitím Služby se Zákazník zavazuje uhradit HC Poplatek stanovený aktuálním zněním Sazebníku, který je uveřejněný na internetových stánkách služby Kup Najisto http://www.kupnajisto.cz/sazebnik-poplatku.

Zákazník hradí HC Poplatek společně s úhradou Celkové ceny.

4.3 Úhrada plateb, sankce


Částka odpovídající Celkové ceně musí být připsána na účet HC nejpozději ve lhůtě dle článku 2.4. OP s tím, že pokud tento den připadne na sobotu, neděli, státní svátek, bere se za poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den.

V případě, že částka odpovídající Celkové ceně nebude připsána na účet HC nejpozději ve lhůtě dle článku 2.4. OP, HC je oprávněno naúčtovat Zákazníkovi poplatek za upomínku a Zákazník je povinen tento poplatek uhradit ve výši stanovené Sazebníkem.

4.4 Služba Posunutí splatnosti Celkové ceny


Zákazník, který není členem Klubu, je oprávněn posunout den splatnosti Celkové ceny o 10 dní speciálním požadavkem učiněným prostřednictvím zpoplatněné sms.

Zákazník, který je členem Klubu, je oprávněn posunout den splatnosti Celkové ceny o jeden kalendářní měsíc speciálním požadavkem učiněným prostřednictvím zpoplatněné sms.

Detailní informace, jak sms odeslat, najde zákazník ve svém uživatelském účtu.

Poplatky za tuto službu je uhrazen prostřednictvím zpoplatněné sms zprávy. Zákazník může o posunutí splatnosti žádat i opakovaně, ale vždy tak musí učinit minimálně den přede dnem splatnosti. Celkové ceny, poté již nelze splatnost Celkové ceny posunout. Cena sms zajišťující poskytnutí této služby je stanovena Sazebníkem.

5 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Důvěrné informace, osobní údaje


Zákazník zvolením Služby uděluje HC souhlas se shromažďováním a uchováváním osobních údajů týkajících se Zákazníka a dalších důvěrných informací dále uvedených („Důvěrné informace“), a to za účelem zajištění řádného poskytování Služby, mj. za účelem hodnocení schopnosti Zákazníka hradit své závazky, fakturace a vzájemné komunikace mezi Zákazníkem a HC po dobu tří let.

Součástí Důvěrných informací mohu být i údaje o jeho chování v E-shopu („Údaje E-shop“). Zákazník zvolením služby uděluje souhlas HC získávat od E-shopu Údaje E-shop a dále Údaje E-shop shromažďovat a uchovávat po dobu tří let.

Součástí Důvěrných informací mohou být i osobní údaje („Osobní údaje“), a to zejména číslo občanského průkazu, datum platnosti občanského průkazu, adresa bydliště a rodné číslo.

HC se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, kdy se Zákazník rozhodne využít Službu, pak Zákazník potvrzuje, že se zpracováním těchto Osobních údajů ze strany HC souhlasí, a že tímto zpracováním ze strany HC či jiných subjektů, které jsou s HC ve skupině, nedojde k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou dále uchovány za účelem zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů HC podobu nezbytně nutnou a pro plnění právní povinnosti HC po dobu stanovenou právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zpracovatelé a příjemci jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Zákazník zvolením Služby potvrzuje, že byl poučen ve smyslu § 11 zákona o právu k přístupu ke svým osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a dalších právech stanovených v § 21 zákona.

5.2 Nakládání s Důvěrnými informacemi


Bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka neposkytne HC třetím stranám (vyjma těch, které jsou uvedeny v těchto OP a společnostem, které tvoří s HC koncern) jakékoliv Důvěrné informace.

HC prohlašuje, že Důvěrné informace získané od Zákazníka budou použity pouze za účelem poskytování Služby nebo za účelem poskytování služeb na základě jiné smlouvy uzavřené mezi HC a Zákazníkem.

Důvěrné informace mohou být sděleny příslušným zaměstnancům nebo konzultantům poskytujícím Služby, přičemž HC poučí příslušné zaměstnance nebo konzultanty, jimž jsou Důvěrné informace zpřístupněny, o zákazu jejich zveřejňování dle OP.

Povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací se nevztahuje na informace, jež:

 • jsou nebo se stanou veřejně přístupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; nebo
 • jsou získány od třetí strany, jež není vůči HC vázána povinností mlčenlivosti; nebo
 • jsou nebo byly nezávisle získány HC.

5.3 Poskytování Důvěrných informací na základě zákona


Zákazník vyslovuje přistoupením k těmto OP výslovný souhlas s tím, že je HC oprávněn poskytnout Důvěrné informace:

 • svým pojistitelům nebo právním poradcům; nebo
 • třetí straně v rozsahu, jenž je vyžadován zákonem, soudem nebo státním orgánem, nebo když přímo ze zákona vyplývá povinnost takového poskytnutí informace (za předpokladu, že nedojde k porušení zákonného nebo regulatorního předpisu); nebo
 • v odůvodněných případech, pokud je s tím Zákazník písemně seznámen nejméně dva pracovní dny předem a vysloví s tím souhlas.

6. ODPOVĚDNOST

HC v žádném případě neodpovídá za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti ze strany Zákazníka, jeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním spojených a třetích stran.

Vzniknou-li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli škoda, pak se Zákazník zavazuje k maximální součinnosti a úkonům vedoucím k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích je Zákazník povinen HC informovat.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Postoupení, započtení


Zákazník není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu HC.

HC si vyhrazuje právo postoupit svou pohledávku vůči Zákazníkovi, pokud se Zákazník opozdí s platbou o více než 30 dnů.

HC je dále oprávněn kdykoli započíst své splatné pohledávky za Zákazníkem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka za HC.

7.2 Úplnost Podmínek


Podmínky představují úplnou dohodu mezi HC a Zákazníkem o poskytování Služby.

7.3 Platnost po skončení Podmínek


Ustanovení článků OP, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služby, zejména, avšak nikoli výlučně, ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany Důvěrných informací, atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby.

7.4 Rozhodné právo


Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

7.5 Vyloučení ustanovení OZ


Ve vztahu k Podmínkám se nepoužijí následující ustanovení OZ:

 • ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);
 • ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3); a
 • ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a 1800).

7.6 Účinnost


Tyto OP nabývají účinnosti dne 21. března 2016.